Adatkezelési tájékoztató

A Bioscreen Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1082 Budapest, Corvin sétány 3. B. ép. 9. em.
, www.bioscreen.hu, adószám: 23156047-2-42, a továbbiakban: Bioscreen Kft. vagy szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
E tájékoztató célja, hogy rögzítse a Bioscreen Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, eljárási rendjét. A Társaság ügyfelei, szerződéses partnerei, a Társaság weboldalának látogatói és minden más érintett tájékozódhat általa személyes adatainak kezeléséről. Az elsődleges cél, hogy az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésben érintett személyeket tájékoztassa jogaikról, lehetőségeikről.
Az Bioscreen Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Bioscreen Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Bioscreen Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Ön, Tisztelt Olvasó, amennyiben Társaságunk valamely személyes adatát kezeli vagy feldolgozza, Érintettként jogosult a jogszabályokban írt jogainak gyakorlására, ideértve különösen a megfelelő tájékoztatáshoz való jogot.

Adatkezelés kapcsán használt fogalmak

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartam

A Bioscreen Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen, illetve bizonyos esetekben az adatkezelő jogos érdekein alapulnak.
Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtjük, a Bioscreen Kft. a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
 1. az adatkezelőnek és az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 3. ha a személyes adatokat nem az érintettől szereztük meg: az érintett személyes adatok kategóriái;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen.
Az említett információk mellett az érintettet a következő kiegészítő információkról is tájékoztatjuk:
 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához van joga az érintettnek, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jog
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmarad
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kap
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettek
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és automatizált módon történik.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Bioscreen Kft. rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Társaság az általa bármely célból és jogalapból kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Info tv. érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság mint adatkezelő a birtokában lévő adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatfeldolgozást végző megbízottaktól és vállalkozóktól ugyanezt a gondosságot várja el, kötelezettségeiket szerződésben rögzíti.
A Bioscreen Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.
A Bioscreen Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
 • hitelessége és hitelesítése biztosított;
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett
legyen.
A személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság jogosultsági szintek megadásával korláto
A Társaság az általa használt és személyes adatokat feldolgozó informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.
A Társaság számítástechnikai rendszerének elemei, konfigurációk, az IT eszközök gyártói, a jogtiszta szoftverek neve, biztonsági beállítások, tűzfaltípusok mind-mind olyan üzleti titkot képez, bizalmas jellegű információnak minősül, így ezek pontos megnevezése jelen Tájékoztatóban nem lehetséges.
A Bioscreen Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen
A Bioscreen Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Bioscreen Kft. megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.
A Társaság a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
A munkavégzés során a folyamatban levő feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá. A személyzeti, a bér- és munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani a Társaság székhelyén és telephelyén.
A Társaság biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét. Ennek érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot léptetett életbe, amelynek betartását munkavállalóitól elvárja.
Társaságunk adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A Bioscreen Kft. által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta.
A fizikai és informatikai védelmen túl kifejezetten fontos a munkavállalói tudatosság kialakítása és fenntartása, ezért a Társaság figyelmet fordít az alkalmazottak tájékoztatására, a szabályok betartatására, és meghatározott időközönként ismeretfrissítő képzést szervez adatvédelmi tárgykörben.

A „saját jogon” történő adatkezelések*

(*az adatkezelésről a Társaság dönt, jogszabályi vagy érintetti felhatalmazással)

Sütik – „cookie” - k

Az Bioscreen.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több azonosító jelet (szakkifejezéssel élve „cookie”-t, magyar szövegben gyakran „sütiként” említve) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldhet a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válhat. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett az Bioscreen.hu webhelyén.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, javasoljuk, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítő programot!
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Linkedin oldalán

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából LinkedIn oldalt tart fenn:
https://www.linkedin.com/company/bioscreen-ltd
A társasági LinkedIn oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli, azokért felelősséget vállalni nem tud, tekintettel arra, hogy azt ingyenesen, bárki által szabadon hozzáférhető szolgáltatásként veszi igénybe.
A látogatókra ez alapján a Linkedin saját adatvédelmi és szolgáltatási feltételei irányadóak.
A Társaság Linkedin oldalán feltett kérdés, bejelentés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül vagy törölheti hozzászólását.
A Társaság nem vállal felelősséget a Linkedin felhasználók által közzétett, jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért, mert azok közlésére ráhatása nincs. Tudomásszerzést követően – amennyiben arra a technikai lehetőség biztosított – az ilyen adattartalmakat haladéktalanul eltávolítja a Társaság Linkedin oldaláról.
A Társaság nem felel semmilyen, a Linkedin működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért, pl. adatvesztésért, adatlopásért stb.

E-mail fiók használatának ellenőrzése

A Társaság felhívja a munkavállalóival levelezési kapcsolatban álló, illetve a jövőben levelezést folytató személyek figyelmét, hogy az általa munkavállalói rendelkezésére bocsátott „céges” e-mail fiókot és e-mail címet (személynév@bioscreen.hu) a munkavállaló kizárólag munkaköri feladatai céljára használhatja, annak érdekében, hogy a munkavállalók ezen keresztül tartsák egymással a kapcsolatot, vagy a Társaság képviseletében levelezzenek az ügyfelekkel, más harmadik személyekkel, szervezetekkel, hivatalokkal.
A munkavállaló az e-mail fiókot személyes célra nem használhatja, a fiókban személyes leveleket nem tárolhat, oda személyes tartalmú (privát) üzeneteket nem fogadhat.
A Társaság mint munkáltató jogosult a szerverein futtatott e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen ellenőrizni, ennek során az adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdeke. Az ellenőrzés célja az e-mail fiók használatára vonatkozó munkáltatói rendelkezés betartásának vizsgálata, az üzleti titok, a jó hírnév védelme, továbbá a munkavállalói kötelezettségek ellenőrzése.
Az ellenőrzésre a munkáltató vezetője vagy a munkáltatói jogok gyakorlására kijelölt személy jogosult.
Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, biztosítani kell, hogy a munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés során és védhesse érdekeit, valamint tájékoztassa munkáltatóját az e-mail fiók tartalmának bizalmasságáról.

Az adatfeldolgozói minőségben elvégzett adatkezelések

Társaságunk elsődleges gazdasági tevékenysége körében (főtevékenység) olyan szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek, megbízóinak, amely szerződések teljesítése során adatfeldolgozói minőségben szerepel. A szakmai tevékenység megkezdése előtt az ügyféllel – az adatfeldolgozás feltételeit is magában foglaló – megállapodást köt; ilyen megállapodás hiányában ügyféltől kapott adattal kapcsolatba nem kerül. Ennek alapján az egyes személyes adatokkal végzett tevékenység (pl. tárolás, megsemmisítés stb.) a szó hétköznapi értelmében adatkezeléshez kötődik, valójában előre meghatározott keretek között zajló, pusztán technikai jellegű felhasználás, feldolgozás.
Az ügyféladatok esetében az adatkezelés célját és eszközeit a Társaság ügyfele a vele kötött megállapodásban (adatfeldolgozói szerződés) határozza meg. Az ilyen típusú adatok (értsd: ügyféladatok) kapcsán a Társaság önálló döntést nem hoz, az adatokat csupán technikailag „kezeli”, de azok felett nem rendelkezik.

Az érintett jogai

Az érintettnek jogában áll kérelmezni a Társaságtól mint adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett – bizonyos jogszabályi feltételek mellett – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.   Az érintett jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az érintett a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a korábbi hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a már megadott hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben az érintett az adatkezeléssel (jogalapjával, céljával, módszerével stb.) nem ért egyet, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására jogosult.

Incidenskezelés

Adatvédelmi incidens: a személyes adatok integritásának és bizalmas jellegének a sérülését jelenti; a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidensek a Társaságot adatkezelői és adatfeldolgozói minőségében is fenyegetik, de a kockázatok megfelelő előzetes intézkedések megtételével és gyors reagálási módszerek kialakításával csökkenthetők.
Kérjük, amennyiben Ön a Társaság működésével kapcsolatban saját vagy mások személyes adatainak kezelésével összefüggő adatvédelmi incidenst vagy arra utaló eseményt észlel, haladéktalanul tájékoztasson bennünket! Adatvédelmi incidens bejelentésének fórumai
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Társaság vezetője (döntéshozó) az érintett rendszereket, személyeket, adatokat behatárolja és elkülöníti; majd gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően megkezdi a károk helyreállítását és jogszerű működés visszaállítását.
Az adatvédelmi incidensekről a Társaság nyilvántartást vezet.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.
Az adatvédelmi tisztviselő (az ügyfél (érintett) és hatósági (NAIH) kapcsolattartója):

Egyéb

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor – és az adatkezelést megalapozó jogviszony létrejöttekor – adunk tájékoztatást. Pl. szerződéses partnerek és kapcsolattartóik adatainak kezelése.
Cégünk fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Amennyiben a Társaság a jövőben a rendelkezésére álló, jogszerűen megszerzett személyes adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt címzetteken túl várhatóan más címzettel is közli, ennek tényéről, jogalapjáról, a címzett nevéről és az adatkezelés/feldolgozás egyéb lényeges körülményeiről legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja az érintettet.
A Társaság harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít személyes adatokat.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Bioscreen Kft-t.

Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információ adásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Adatvédelmi hatóság

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
, Levelezési cím:
1530 Budapest, Pf.: 5.
, Telefon: 06.1.391.1400, Fax: 06.1.391.1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu